Klart: Skara ska ta fram hur man ska förebygga och åtgärda skadegörelse

Igår beslutade kommunstyrelsen att Skara ska få fram ett förslag på riktlinjer för hur man ska förebygga och åtgärda skadegörelse.

Igår fattade Kommunstyrelsen i Skara ett beslut som markerar ett viktigt steg i hanteringen av skadegörelse och förstörelse av kommunal egendom. Efter att Pontus Boby (SD) lämnade in ett initiativärende den 16 januari 2024, har Kommunstyrelsen nu beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för att adressera denna fråga. Detta följer efter Kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2024 att låta kommundirektören genomföra en nulägesanalys av hur skadegörelse hanteras idag, samt att utreda behovet av sådana riktlinjer.

Anders Hybbinette, brottsförebyggande samordnare, har utfört en nulägesanalys av kommunens arbete, vilket tydligt visar på behovet av en enhetlig riktlinje för att hantera detta problem. Med tanke på de återkommande skadegörelserna som drabbat bl.a. skolor i Skara under flera år, vilka har inneburit betydande ekonomiska kostnader som kunde ha använts till utbildning, är det uppenbart att åtgärder behövs. Klotter har också förekommit av hatkaraktär.

I Brottsförebyggande rådet har diskussionen lyfts och både polis och tjänstepersoner har enligt protokoll understrukit vikten av att aktivt anmäla skadegörelse, vilket möjliggör en effektiv samverkan kring både förebyggande och åtgärdande åtgärder. Nästa steg blir nu att presentera de föreslagna riktlinjerna för att adressera och motverka skadegörelse av kommunal egendom på ett effektivt och samordnat sätt i Kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslut.

 

Verifierad av MonsterInsights